آموزش های Mineitor

نحوه نصب فریم ویر Vnish-Mineitor

مهری یمینی
مارس 2022

نحوه ی تغییر گزینه تنظیم خودکار +Braiins OS به صورت گروهی

مهری یمینی
مارس 2022

نحوه تمدید اشتراک ماینیتور

مهری یمینی
مارس 2022

آموزش صفحه ی دستگاه ها

مهری یمینی
مارس 2022

آموزش گروه بندی دستگاه ها

مهری یمینی
مارس 2022

چگونه فرکانس ماینر را تغییر دهیم

مهری یمینی
مارس 2022

کنترل از راه دور ماینیتور(Remote Browser)

مهری یمینی
مارس 2022

تغییر گروهی پیکربندی استخر دستگاه ها

مهری یمینی
مارس 2022

آموزش قفل استخر

مهری یمینی
مارس 2022