مدیریت منابع انسانی

درخواست دمو

در صورتی که علاقه دارید میتوانید دمو نرم افزار را مشاهده نمایید

سیستم مدیریت منابع انسانی  

این ماژول تمام ویژگی های ابزار مدیریت منابع انسانی استاندارد مانند ثبت زمان، جدول زمان بندی و پایگاه اطلاعاتی برای سوابق کارمندان، پروفایل های شغلی آنان را دربر دارد. ماژول مدیریت منابع انسانی همچنین شامل بررسی عملکرد کارکنان و سیستم حضورو غیاب می باشد. درنهایت مدیریت منابع انسانی با مدیریت حقوق و دستمزد، هزینه های سفر و بازپرداخت ها، به صورت کاملا یکپارچه عمل می کند.

مدریرت تدارکات

  ویژگی ها:

مدیریت کارکنان

مدیریت کارمندان، دپارتمان هاو پیمانکارها

مدیریت قراردادها

مدیریت قراردادهای پرسنل

مدیریت استخدام

مدیریت فرآیندهای کامل استخدام

جدول زمانی کارکرد

امکان تعریف جدول زمانی کارکرد مختلف برای هر فرد

موقعیت های شغلی

نمایش موقعیت های شغلی مورد نیاز سازمان در وبسایت

مدیریت ورود و خروج

ثبت ورود و خروج پرسنل

حقوق و دستمزد

محاسبه خودکار حقوق و دستمزد کارمندان با توجه به قرارداد و رکوردهای ورود و خروج ثبت شده و چاپ فیش حقوقی

هماهنگی با نرم افزار حسابداری

ثبت خودکار داده های روزنامه حقوق و دستمزد

مدیریت هزینه ها

ثبت هزینه های کارمندان در سیستم و تایید توسط مدیریت

مرخصی و ماموریت

مدیریت کامل درخواست های مرخصی و ماموریت ها از طریق نرم افزار

گزارشات کاربردی

ارائه انواع گزارشات کاربردی و قابل شخصی سازی

ثبت خودکار ورود و خروج

امکان اتصال به دستگاه های انگشت زنی و یا سایر روش ها

پایگاه اطلاعاتی

دخیره و نگه داری کلیه سوابق کارمندان

ماژول منابع انسانی با دیگر ماژول های بمسا هماهنگ است