مدیریت تولید

درخواست دمو

در صورتی که علاقه دارید میتوانید دمو نرم افزار را مشاهده نمایید

سیستم مدیریت تولید  

 به دلیل یکپارچگی که با دیگر سیستم ها همچون انبارداری ، نگهداری و تعمیرات، کنترل مواد مصرفی و بهای تمام شده دارد و همچنین بهره مندی از فرآیندهای کلیدی در تولید تا آخرین لایه BOM ، باعث می شود خطاهای انسانی به حداقل رسیده و در نتیجه بهره وری سازمان با نرم افزار برنامه ریزی تولید افزایش یابد.

نرم افزارهای برنامه ریزی تولید با جمع آوری اطلاعات از قسمت های مختلف تولید به صورت منظم و سیستماتیک ، به صورت روزانه و خودکار برنامه ریزی و کنترل تولید را همراه با گزارشات دقیق به مدیر ارائه و حجم عمده ای از برنامه ریزی منابع تولید و محاسبات را از دوش مدیریت می کاهد.

Isnad • Text and Image

  مدیریتی :

تنظیم سفارشات

ایجاد سفارشات تولید در هر لحظه

بارکد

پشتیبانی از سریال و لات و کد گذاری در روند تولید

برنامه ریزی سفارشات

امکان برنامه ریزی روند تولید و مدیریت چندین سفارش

تنظیم انواع روند تولید برای محصول

ایجاد مراحل و روند های تولید برای هر محصول با امکان اختصاص میر کار

ثبت زمان عملیات و گزارش آن

ایجاد مراحل و روند های تولید برای هر محصول با امکان اختصاص میر کار

محاصبه هزینه تولید و قیمت تمام شده

هزینه کلی و ریز تولید شامل  هر میز کار خودکار محاسبه می شود

 گزارش اثربخشی کلی تجهیزات (OEE )

ایجاد مراحل و روند های تولید برای هر محصول با امکان اختصاص میر کار

تغییر و ویرایش

امکان تغییر سفارش در هر لحظه

Disassemble

امکان معکوس کردن روند تولید و لغو سفارش

درخت محصول چند سطحی BOM

امکان تعریف درخت محصول با چند سطح تو در تو

تعریف انواع میز کار

تنظیم میز های کار و تخصیص نفرات و محل های آن

محاسبه میانگین زمان

نمایش میانگین زمان هر روند با جزییات کامل میز کار و نفرات

گزارش کارایی

نمایش میانگین زمان هر روند با جزییات کامل میز کار و نفرات

  مدیریت چرخه عمر محصول(PLM):

نسخه سازی خودکار

ایجاد نسخه های جدید از درخت محصول و ...

مرحله سازی

ایجاد مراحل اختصاصی چرخه عمر محصول شامل مراحل بررسی ، تایید ، اعمال و... 

اختصاص کارشناس و تیم

تخصیص کارشناس برای تغییرات و الزام به تایید و رد گروه و نفرات

ردیابی تغییرات

امکان ردیابی تغییرات انجام یافته و مرور سابقه محصول

ردیابی روند

امکان ردیابی تغییرات و پیشنهاد ها

اولویت دهی

امکان اولیت دهی برای تغییرات

ثبت داده ها  و اسناد

کالای قابل انبار، مصرفی ، سرویس

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی در دو سطح مدیران و کارگران جهت اطمینان از اعمال تغییرات

 کنترل کیفی:

تعریف نقاط مختلف کنترل

امکان اضافه یا حذف کردن انواع کنترل کیفی در حر مرحله از تولید

انواع روش های کنترل کیفی

ا مقایسه خودکار داده ها  و یا کنترل کیفی کلی توسط نفر مربوطه

خودکار سازی ثبت داده کنترل کیفی

امکان یکپارچه سازی دستگاه های کنترل کیفی و ثبت خودکار داده ها

کنترل کیفی تصادفی

امکان تعریف مراحل کنترل کیفی به صورت تصادفی

استخراج آمار

گزارش و نمایش تمامی آمار ها به صورت نمودار و یاد داده خام

نمایش اخطار آنی 

داشبورد نمایش خطا های کنترل کیفی

 تعمیرات:

خودکار سازی بازبینی دوره ای

امکان تعریف بازه های زمانی جهت بازبینی دوره ای

ایجاد تیم

ایجاد تیم ، مدیریت و مشاهده کارکرد و عملکرد تیم ها

تخصیص نفرات

امکان تخصیص تعمیر کار برای کالا  و درخواست تعمیر

داشبورد

کنترل خرابی ها و آمار از داشبورد

بهینه سازی درخواست تعمیرات

ثبت درخواست در هر لحظه و امکان ردیابی و کنترل وضعیت تعمیرات و روند اجرایی

برنامه ریزی و اولیت دهی

امکان برنامه ریزی بر روی تقویم و ثبت زمان مورد نیاز و اولویت دهی

آمار گیری

شامل میانگین زمان بین خرابی (MTBF) ، میانگین زمان تا تعمیر (MTBR) و....

دسته بندی

دسته بندی دارای ها و دستگاه ها وتجهیزات

 میز های کار:

 کیوسک و تبلت

اتصال کیوسک و تبلت برای میز های کار

انواع عملیات در روند تولید

اسقاط ، کزارش خرابی ، توقف کار ، درخواست استراحت، کنترل کیفی و ...

ثبت داده و تخصیص آن

امکان تخصیص بارکد و سریال و تخصیص آن در محل

نقشه و کاربرگ

نمایش و تخصیص کاربرگ و نقشه برای هر کاربر و میز کار و به روز رسانی آن

نقشه و کاربرگ

نمایش و تخصیص کاربرگ و نقشه برای هر کاربر و میز کار و به روز رسانی آن

هشدار دهی

امکان تنظیم هشدار و پیغام برای میز های کار و اپراتور

مراحل اجرایی کار

تخصیص کاربرگ با امکان مرحله بندی  ، صفحه بندی و اختصاص روند اجرایی

Isnad • Image and Text
  • زمانبندی خودکار و کارآمد سفارش تولید و سفارش خرید
  • مدیریت کارآمد مواد و ماشین آلات
  • مدیریت عملیات تولید هر محصول
  • درخت محصول چند سطحی 
  • انواع BOM
  • اعلان های به موقع موجودی جهت جلوگیری از کمبود مواد در هر مرحله
  • ایجاد سفارش تولید بصورت خودکار و بر اساس فروش
  • ایجاد سفارش تولید دستی
  • سفارش خرید خودکار بر اساس کمبود یا نیاز در فرآیند تولید
  • داشبورد سفارشی و گزارش گیری
  • برنامه ریزی دقیق به طور مستقیم بر اساس زمان واقعی اندازه گیری شده ی تولید.
  • هماهنگی و یکپارچگی با سیستم های مدیریت انبار، حسابداری، فروش، کنترل کیفی، نگهداری و تعمیرات و ...
  • نمایش دستورالعمل ها، هشدارهای کنترل کیفی به کارگران

   ماژول تولید با دیگر ماژول های بمسا هماهنگ است

   انبار داری

   محصول نهایی به انبار باز میگردد و مواد اولیه از انبار تهیه میشود.

   فروش

   با ثبت هر فروش به صورت خودکار سفارش تولید مربوطه ایجاد می شود

   تدارکات

   در صورت نیاز به مواد اولیه درخواست به تدارکات ارسال و تامیین می شود

   حسابداری

   تمامی داده های مبروطه شامل دارایی نهایی کاهش موجودی انبار  ، هزینه های تولید به صورت خودکار ثبت می شود