مدیریت دسترسی - I.PAM

header mobile

گروه بندی دستگاه ها و کاربران

دستورات مجاز و غیر مجاز

مدیریت ACL

مخزن رمز

img

مدیریت دستورات

امکان مدیریت و ایجاد گروه های  دستورات تا ریز ترین جزییات و قابلیت استفاده از RegEx برای مشخص کردن آن:

فقط دستورات مجاز

 فقط دستورات غیر مجاز

اجبار به یک دستور

مخزن رمز و RDP

ایجاد و مدیریت رمز های عبور RDP

 تعریف چندین رمز برای هر دستگاه یا گروه دستگاه

تعریف شرایط ثبت و ظبط برای هر دستگاه

امکان Keylogging در ریموت دسکتاپ

فعال یا غیر فعال سازی

img
img

مدیریت ACL

در شبکه ها با تعداد بالا دستگاه  نیاز به ایجاد دسترسی اختصاصی برای فرد یا افراد خاص لازم می شود و نیاز هست دسترسی فرد یا گروهی را به دستگاه از یک گروه دستگاه قطع کنید و یا فقط یک دستگاه از گروه دستگاه مورد نظر مد نظر باشد. با قابلیت لیست کنترل دسترسی I.PAM به راحتی دسترسی ها را اختصاصی کنید

مدیریت کاربران

گروه بندی کاربران

قابلیت اختصاص گروه دستورات

اختصاص گروه دستگاه یا یک دستگاه

مدیریت زمان مجاز دسترسی

 سطح دسترسی به فایل ها

مدیریت رمز عبور

فعال یا غیر فعال سازی

img