مانیتورینگ دستگاه ها

بر هش ریت، دما، وضعیت برد های دستگاه های خود نظارت کنید.

ثبت نام

ویژگی ها

با نظارت بر کارایی فارم خود بیش ترین بهره وری را ایجاد کنید.

هش ریت

قدرت پردازشی دستگاه ها به تفکیک ماژول های هر دستگاه

دمای کاری

دمای هر کلی دستگاه و تک تک ماژول های آن

سرعت فن ها

سرعت چرخش هر یک از فن های دستگاه

نمودار هش ریت دستگاه های ماینر

Device: miner 1

last connected: 15 Seconds ago

18.63T

Device hashrate Data
برای تغییر بازه زمانی نمودار کلیک کنید

نمودار دمای دستگاه های ماینر

Device: miner 1

last connected: 15 Seconds ago

76

Device Temperature
برای تغییر بازه زمانی نمودار کلیک کنید
Pool information
Current Hash rate 18.83T
Hash rate Last 5sec 18.82T
hash rate Last 60sec 18.81T
Accepted number 2957
Current pool stratum+tcp://bitcoin.viabtc.com:3333
Pool work time 2:41:0
Miner work time 2:57:18
Get work Num 601
Find block 0
HW error Num 0.0000%
Rejected number 6
Current difficulty 16384.00000000

اطلاعات ماینینگ

تمام اطلاعات مربوط به ماینینگ دستگاه اعم از استخر فعال، هشت ریت فعلی و دیگر اطلاعات تخصصی هر دستگاه را می توانید مشاهده کنید.

هش ریت فعلی و میانگین هش ریت ها
استخر فعال
مدت زمان کار دستگاه از زمان آخرین روشن شدن
مدت زمان وصل شده به استخر فعال
میزان سختی
درصد خطاهای سخت افزاری
تعداد بلوک های یافت شده
تعداد بلوک های رد شده
Temperature information
Average tempreture 76
Board 1 tempreture 50,76,72
Board 2 tempreture 48,70,67
Board 3 tempreture 49,70,65
Temp alarm threshold 80
device close temp threshold 30
Temp alarm max 90
Temp alarm min 70

اطلاعات دما

تمام اطلاعات مربوط به دما دستگاه اعم و ماژول ها را می توانید مشاهده کنید.

دمای ماینگین دستگاه
دمای تک تک بردهای دستگاه
تنظیمات مبربوط به دمای دستگاه
System information
Current Hash rate 18.83T
Hash rate Last 5sec 18.82T
hash rate Last 60sec 18.81T
Accepted number 2957
Current pool stratum+tcp://bitcoin.viabtc.com:3333
Pool work time 2:41:0
Miner work time 2:57:18
Get work Num 601
Find block 0
HW error Num 0.0000%
Rejected number 6
Current difficulty 16384.00000000

اطلاعات سیستم

تمام اطلاعات مربوط به خود دستگاه را می توانید مشاهده کنید.

سرعت چرخش فن های دستگاه
ورژن نرم افزار دستگاه
ورژن سخت افزار دستگاه
وضعیت cpu، ram و کنترلر دستگاه
فرکانس کاری دستگاه
Network information
System Gateway 10.42.0.209
IP Address 10.42.0.224
Netmask 255.255.255.0
MAC 8C:C6:D0:13B:22:C8
DHCP Enable.
DHCP status get success.
DHCP timeout 10 sec
System DNS 10.42.0.209
System Mask 255.255.255.0

اطلاعات شبکه

تمام اطلاعات مربوط به شبکه دستگاه را می توانید مشاهده کنید.

آدرس IP دستگاه
آدرس gateway دستگاه
آدرس MAC دستگاه
آدرس DNS دستگاه
تنظیمات فعلی شبکه دستگاه
Asic modules info
|----------|------------|---------|----------------|-----------| |module id | avg cal | accept | hardwareerror | status | |----------|------------|---------|----------------|-----------| 1 3.123T 7767793 13769 OK 2 3.162T 7770711 14316 OK 3 3.073T 7769824 15893 OK 4 3.193T 7759259 24165 OK 5 3.121T 7765084 19941 OK 6 3.155T 7771629 15420 OK

اطلاعات برد ها یا ماژول ها

تمام اطلاعات مربوط به تک تک بردهای دستگاه را می توانید مشاهده کنید.

وضعیت سلامت هر برد
میانگین هش ریت هر برد
تعداد بلوک های پذیرفته شده
تعداد بلوک های رد شده

گروه پشتیبانی تلگرام

برای طرح سوالات خود و  راهنمایی عضو گروه تلگرام ما شوید.